נשים סומכות רשות או רשעות

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer: תורת פורים – Purim Torah

נשים סומכות רשות או רשעות

מקרוב נבוכו רבים אם מותר לסמוך נשים להורות הלכה ולהקרא רבה בישראל. ותימה תימה אקרא דהלא מקרא מפורש משלי פ”לא פס’ כט רבות בנות עשו חיל. ואם בזמן אמותינו בתנ”ך קמו הנשים לאזור חיל במלחמתא של תורה בודאי מצוה רבה היא תרתי קמ”ל.

יש מקשים מדכתיב מקרב אחיך תשים עליך מלך ודרשו רז”ל מלך ולא מלכה ומבואר דאשה אסורה לעלות למשימה של שררה. אלא זה אינו דכתיב במגילת אסתר פ”א פס’ כב’ להיות כל איש שורר בביתו ויש לדייק ביתו ולא בית ה’. וא”כ האיסור שררה שייך לאשה דוקא בבית בעלה ולא בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אלא דיש לדחות מב”מ ו ע”א ואיש כי יקדיש את ביתו לה’ מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו לאפוקי האי דלא ברשותו. וא”כ מתוך שאשה יוצאת מרשות אביה לרשות בעלה וכדקיי”ל הבעל מפר נדרי אשתו ויורש אשתו דבר תורה א”כ הלא היא תמיד נקראת ברשותו. ורק אלמנות וגרושות שהן ברשות עצמן מותרות להסמך לרבנות.

ויש לדייק עוד מדכתיב במגילת אסתר פ”ה פס’ א ותלבש אסתר מלכות וקשה דהל”ל ותלבש אסתר בגדי מלכות או לבוש מלכות ומה היא ותלבש אסתר מלכות. ויש לומר כדאיתא בגיטין סב ע”א מנא לך דרבנן איקרו מלכים אמר להו דכתיב בי מלכים ימלוכו ע”כ וכדמרגלא בפומייהו דאינשי מאן מלכי רבנן. ומוכח שאסתר נתעטרה בתואר של רבנות. ואין להקשות איך עלתה אסתר בשררה שהרי היא כבר היתה מלכה ועברה על דרשת רז”ל מלך ולא מלכה וקיי”ל דאין איסור חל על איסור.

ואין להקשות ממאי דאיתא במגילה יג ע”ב ואת מאמר מרדכי אסתר עשה אמר ר’ ירמיה שהיתה מראה דם נדה לחכמים ואם אסתר הוסמכה לרבנות אמאי לא היתה רואה בעצמה את דמה. זה אינו דקיי”ל בנגעים פ”ב מ”ה דאין אדם רואה נגעי עצמו ואין אדם מתיר לא נדרי עצמו ולא נדרי אשתו ועיין בתוס’ נדרים ח ע”ב ד”ה ש”מ ושאר ראשונים. א”כ הגם שאסתר ומרדכי היו בקיאים בכל חדרי התורה לא היו מותרים לראות את דם אסתר ולפסוק אם היא טהורה.

אלא דיש לעיין על מאמר אחשורוש להיות כל איש שורר בביתו דהא נחלקו רב ושמואל במגילה יב ע”א חד אמר אחשורוש מלך טיפש היה וחד אמר פיקח היה. הרי לפי חד מ”ד עצת אחשורוש שהאיש יהיה שורר דוקא בביתו ובשאר מקומות האשה שפיר שוררת כל זה עצת טיפש. ואפילו למ”ד השני הלא עיקר עצת אחשורוש בא מממוכן יועצו כדכתיב פ”א פס’ טז ואמרו רז”ל מגילה יב ע”ב ממוכן זה המן. נמצינו למידים שסמיכת נשים לרבנות היא עצת טיפש ועצת המן הרשע.

וכן יש לדייק מן המגילה פ”ח פס’ טז ליהודים היתה אורה ודרשו במגילה טז ע”ב אורה זו תורה אלא כתיב ליהודים ולא ליהודיות וכן דרשו ששון זו מילה ומאי לנשים אצל ברית מילה. והדרן לדינא שאין לנשים שום פתח פתוח להסמך לרבנות.

About Gil Student

Rabbi Gil Student is the Editor of TorahMusings.com, a leading website on Orthodox Jewish scholarly subjects, and the Book Editor of the Orthodox Union’s Jewish Action magazine. He writes a popular column on issues of Jewish law and thought featured in newspapers and magazines, including The Jewish Link, The Jewish Echo and The Vues. In the past, he has served as the President of the small Jewish publisher Yashar Books and as the Managing Editor of OU Press. Rabbi Student has served two terms on the Executive Committee of the Rabbinical Council of America and currently serves as the Director of the Halacha Commission of the Rabbinical Alliance of America. He serves on the Editorial Boards of Jewish Action magazine, the Journal of Halacha and Contemporary Society and the Achieve Journal of Behavioral Health, Religion & Community, as well as the Board of OU Press. He has published five English books, the most recent titled Search Engine volume 2: Finding Meaning in Jewish Texts -- Jewish Leadership, and served as the American editor for Morasha Kehillat Yaakov: Essays in Honour of Chief Rabbi Lord Jonathan Sacks.

23 comments

 1. how about a translation?

 2. Sounds about as good as other arguments against women rabbis. 🙂

 3. Nice Purim Toirah venahafoch hu poking fun at female egalitarian Orthodoxy.(is that a double oxymoron?)

 4. The fringes look wrong, too.

 5. they look like a normal reform rabbi’s tallis.

 6. It’s not a tallis. It’s a scarf.

 7. can someone PLEASE translate this???????

 8. Why do you consider women as ‘rshoim’ in the feminine. Surely you should spell it with an aleph.
  When you say the hagada in some old ones one points at the wife at ‘maror’ you most likel point at rosho ma hu omer.
  Your learned question is if Esther had semicha to be a rabanit. Your proof that she didnt know how to check her own dam, that she didnt. (she was 75! and had most likely forgotten as it only came back to her now)
  I think rabonim check their own wives dam, perhaps you as a rov can enlighten us.

 9. Shalom Rosenfeld

  R’ Gil,

  Do you give permission for this to be translated?

 10. Why do u need permission?

 11. Yes, please translate. It’s a difficult translation job, though.

 12. sorry, gil, that is what a reform rabbi wears as a tallis. trust me, i have some experience in this area

 13. Shalom Rosenfeld

  WARNING: This is all strictly tongue-in-cheek, and I’m just translating. Please oh please don’t use this tomorrow as an indication of my views on any given subject.

  ***********************************************

  Women leaning/ordained: optional or wicked?

  Many have been perplexed if women can be ordained and entitled “rabba.” But obviously Proverbs states “many daughters have done valor”, and this “valor” [“chayil”] clearly refers to the war of the Torah; so if Biblical women did so, then we must certainly.

  Some ask that the verse says “appoint a king”, and Sifrei states “and not a queen”, explaining that a woman should not be placed in a position of authority. But the Megilla states “each man ruling in his house”, implying he should dominate HIS house, but not necessarily the house of G-d; so a woman can’t rule the home, but could rule a synagogue or yeshiva. Although, … a single woman is considered to be in her father’s domain, and a married woman in her husband’s … so only widows and divorcees, who are in their own domains, should be ordained.

  Now the Megilla states “Esther donned royalty”, not “royal clothes”, which means the “royalty” was her ordination (see Gittin 62a, it is by the Torah that rabbis become “kings”). But what about the prohibition of “appoint a king and not a queen?” Once that was violated as Esther was a queen anyhow, there was no room to further prohibit by her being ordained.

  Do not challenge this with the Gemara’s statement that Esther would bring her personal questions of ketemim/mar’ot/nida to the rabbis; if she was ordained, couldn’t she have ruled on those herself? The obvious answer is tha Negaim 2:5 states that a person may not rule on their own tzara’at, nor annul one’s own vows or one’s spouse’s. So Esther and Mordechai, both being ordained, knew it all, but had to consult a third party for their personal questions.

  Now Achashverosh’s proclamation was “each man should dominate his house”, and we have set forth that means “a woman should not rule in the house, but may dominate elsewhere [such as the synagogue].” The Talmud debates the wisdom of the proclamation. According to one opinion it was foolish, according to the other, it was wise, albeit advised by someone otherwise known as Haman. So ordaining women is deemed by the Talmud to be either foolish, Haman-sanctioned, or both.

  Furthermore, the megilla states: “The Jews had light”, which is interpreted by the Talmud as Torah; but this says “the Jews”, not “the Jewesses”; similarly the verse continues “and joy”, interpreted as circumcision, which clearly does not apply to women. We thus conclude that women have no legal recourse for becoming ordained to the rabbinate.

 14. Shalom Rosenfeld

  Aaron and others,

  On a more serious note: one may not declare Tzara’at, nor annul vows, for one’s self or one’s spouse. These are ritual actions. Now matter how bad-looking the tzara’at, or how regrettable the vow, it’s not halachically tzara’at (or annulled) until declared as such.

  R’ Gil was, in the spirit of Purim Torah, applying this logic to ruling on ketamim. The actual halacha, if I understand it, is that this “ruling” does not change any halachic status, it’s simply informing the woman of what she already became (or didn’t). Thus one could rule for one’s self or spouse, no different than a question of kosher that came up in your own kitchen.

 15. Very cute. I like the double mean of ותימא תימא אקרא.

 16. Yasher Koach, Gil. Very nice.

 17. I love it! Beautiful job.

 18. Well, at least this post was properly labeled as Purim torah, besides being amusing and inoffensive. Unfortunately, the same can’t be said for the recent post about the women in the megilla.

  Purim samei’ach

 19. This is very funny. Yasher koach.

  And that is supposed to be a tallis. In many non-Orthodox circles, they wear tiny tallises like that, men and women alike.

  חג פורים שמח

 20. סמיכה – is translated as ordination
  To grant semicha would be להסמיך?
  One who has semicha is a מוסמך (so מוסמכות?)
  אם שותים יין לא משנה ואולי מורם מזה שבפורים מותר להפנות שאלה ל”רבה”
  אך תדע ש”פורים תורה” לא מתייחסים אליה ברצינות
  ומכיוון שהתואר “רבה” לא מוכר אולי “נשים סומכות” אומר את הכל

 21. Shalom Rosenfeld

  SO,

  R’ Gil is riffing off another subject — the Gemara says that only men are obligated to lean on their sacrificial animals, but women were later allowed to quasi-lean, as they wanted to feel more spiritual. This is a topic that is brought up frequently on questions of women’s issues.

 22. MiMedinat HaYam

  1. declaring tzaraat is by cohen only, not subject to smicha. unless you want to get into women cohanim which should be the subject of a whole other post. parshat tazria / metzora is coming up soon. dont need a purim excuse to post.

  2. most reform (maybe even conservative) ordinations over past ten years have been women. (are men less interested?) requires sociological study. or admit little future for reform judaism, per other recent reports.

  3. cohen requires meshicah, not smicha. reform will like it. requires oil in form of “kappa” greek letter. proof of … anti charedism … by reform.

  4. smicha requires physically picking up of the candudate. (not today, but …)

  a man picks up, but a woman???

  5. this was written before shalom r’s post of 732pm.

Leave a Reply

Subscribe to our Weekly Newsletter


The latest weekly digest is also available by clicking here.

Subscribe to our Daily Newsletter

Archives

Categories

%d bloggers like this: